CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Organy statutowe

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Szczegółowo zakres działania Walnego Zgromadzenia został określony w § od 63. do § 71. Statutu.

Rada Nadzorcza

Pracą Rady Nadzorczej kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Poniżej przedstawiamy skład osobowy Rady Nadzorczej:

1. Mirosław Kazieczko - Przewodniczący / Członek Komisji Rewizyjnej,
2. Elżbieta Głowacka - Zastępca / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Małgorzata Krzemińska   - Sekretarz / Członek Komisji GZM,
4. Roman Karliński - Członek RN/ Przewodniczący Komisji GZM,
5. Wanda Kędzierska - Członek RN / Członek Komisji Rewizyjnej,
6. Andrzej Szczepanik - Członek RN / Z-ca Przewodn. Komisji GZM,
7. Piotr Obolewicz - Członek RN/ Członek Komisji GZM,
8. Jan Twardosz - Członek RN.

 

Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej został określony w § 76. Statutu.

Zarząd

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

1. Janusz Kozerski - Prezes Zarządu/Dyrektor Spółdzielni,
2. Bożena Dróżdż-Burczyk   - Zastępca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy
3.  Dominik Wróblewski        - Członek Zarządu, Kierownik Działu GZM

 

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w § 83. Statutu. Oświadczenia woli za spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/.