CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

Organy statutowe

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Szczegółowo zakres działania Walnego Zgromadzenia został określony w § od 63. do § 71. Statutu.

Rada Nadzorcza

Pracą Rady Nadzorczej kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Poniżej przedstawiamy skład osobowy Rady Nadzorczej:

1. Bogusław Chrobak - Przewodniczący RN / Członek Komisji Rewizyjnej,
2. Jacek Chrzanowski - Zastępca Przewodniczącego RN / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Andrzej Szczepanik - Sekretarz RN / Przewodniczący Komisji GZM,
4. Joanna Stępień - Członek RN / Członek Komisji Rewizyjnej,
5. Henryk Kamiński - Członek RN / Członek Komisji GZM,
6. Roman Karliński - Członek RN / Zastępca Przewodniczącego Komisji GZM,
7. Zygmunt Piechowski - Członek RN, Członek Komisji GZM.
     

 Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej został określony w § 76. Statutu.

Zarząd

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

1. Janusz Kozerski - Prezes Zarządu/Dyrektor Spółdzielni,
2. Bożena Dróżdż-Burczyk   - Zastępca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy
3.  Dominik Wróblewski        - Członek Zarządu, Kierownik Działu GZM

 

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w § 83. Statutu. Oświadczenia woli za spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/.