CHSM logo

Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chocianowie

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chocianowie pod adresem ul. Trzebnicka 7a, 59-140 Chocianów. Numer telefonu (76) 818 50 98 adres e-mail chsm.chocianow@interia.pl

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Andrzej Burkiewicz, można się z nim kontaktować pisząc na adres administratora lub na adres e-mail ichsm@lg.onet.pl.

 3. Dane są przetwarzane w realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów związanych
  z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

 6. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 10. Administrator korzysta z różnych narzędzi analitycznych, między innymi z Google Adwords i Facebook. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – wobec takiego przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

 11. Integralną częścią polityki są szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych umieszczone pod adresem http://www.smchocianow.pl/rodo

 12. Polityka cookies
  Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

 

Załączniki: